Sarva Mangala Mangalya ! Shive

Sarva Mangala Mangalya ! Shive Sarvardha Sadhike ! Sharanye Thrayambake Devi!! Narayani Namosthuthe!!!

"Vijaya dashami ashamsakal"

0 comments:

Post a Comment