Showing posts with label Vinayakar Chavithi. Show all posts
Showing posts with label Vinayakar Chavithi. Show all posts

Happy Ganesh Chaturthi 2010

Om Bakra tunda mahakaya,

surya koti samaprava,

nirbighnam kuru may deva

sarba karye su sarbada

Happy Ganesh Chaturthi 2010

Ganapati

 < >
@(.=.)@
()',jj ()
()( /.)()

Vnayaka Chaturthi Sms ( Ganesha )

Om Gam Ganapataye Namah
Jai Vinayaka
(!)
@(. = .)@
() ‘,jj ()
( )( /. )( )
Happy Vinayakar Chavithi