നിരപ്പായ ജലാശയത്തിനു

നിരപ്പായ ജലാശയത്തിനു

ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകള്‍ ഇടുമ്പോഴും

അകന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞോളങ്ങളെ പോലെ അകലതിരികട്ടെ

0 comments:

Post a Comment