മനസില്‍ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമാണ് സ്നേഹം

മനസില്‍ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമാണ് സ്നേഹം .ആര്‍ക്കും ആരെയൂം സ്നേഹിക്കാം. പക്ഷെ അതിനു അര്‍ത്ഥവും പവിത്രതും ഉണ്ടാകണം...

0 comments:

Post a Comment