ഇപ്പോള്* നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല

ഇപ്പോള്* നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല........

വരാന്* പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാന്* ചിന്തിക്കരു.........."

ഒരിക്കലും മദ്യം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല........

മദ്യത്തെ ഞാനാണ്* കീഴ്പ്പെടുതിയിട്ടുള്ളത്......

അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യരും എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.........

ഞാനാണ്* അവരെ കീഴ്പ്പെടുതിയിട്ടുള്ളത്.......

മോഹന്*ലാല്* (സ്പിരിറ്റ്* ടയലോഗ്)

0 comments:

Post a Comment