വിഷു

വിഷു സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റ

െയും ആഘോഷം ആണ് ...ഈ വിഷുക്കാലം നമുക്ക് ഒരുപാട്

നല്ല ഓര്മ്മകള് സമ്മാനിക്കട്ടെ ..മനസില്

നന്മയുടെ കൊന്നപൂ വിരിയട്ടെ ..

എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ യും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ

യും വിഷു ആശംസകള്.

0 comments:

Post a Comment