മലയാളം ജോകെസ്‌

Mash: Adutha Pareekshakku nee 75% mark vanganam.
Kutti: Njan 100% mark vangum!
Mash : Thmasa parayalle.....
Kutti: Nayinte mone, aara adhyam thamasa paranjathu?!!

0 comments:

Post a Comment